kimshyler kimshyler.picmix.com

26 vuottaoffline (46 minuuttia)
Liittyi 15 elokuu 2015
ᶠˡʸ ᵐᵉ ᵗᵒ ᵗʰᵉ ᵐᵒᵒⁿ. - Ilmainen animoitu GIF

⁺  ˚
. *   ✦ . ⁺  .
╔. ◌◉◍ .═════════╗

[ ⁿᵃⁿᵃᵐⁱ'ˢ ʷⁱᶠᵉ /ʲ | ˢʰᵉ/ʰᵉʳ | ᵛⁱʳᵍᵒ | ᵃⁿⁱᵐᵉ ⁺ ᵏᵖᵒᵖ ♥ ]

╚═════════. ◍◉◌ .╝
.   ⁺ ⁺  ˚
⁺  ˚
. *  ✦ . ⁺  . 
⤹ ʚ 𝓬𝓾𝓻𝓻𝓮𝓷𝓽 𝓸𝓫𝓼𝓮𝓼𝓼𝓲𝓸𝓷˖˙ ⊹ :
¹. ˢᵗᵃʳ ʳᵃⁱˡ
². ʲᵘʲᵘᵗˢᵘ ᵏᵃⁱˢᵉⁿ
³. ᵇˡᵉᵃᶜʰ
⁴. ᵗʳⁱᵍᵘⁿ ˢᵗᵃᵐᵖᵉᵈᵉ
⁵. ᵗʷⁱˢᵗᵉᵈ ʷᵒⁿᵈᵉʳˡᵃⁿᵈ

⤹ ʚ 𝓯𝓪𝓿𝓸𝓻𝓲𝓽𝓮 𝓹𝓲𝓬𝓶𝓲𝔁𝓼˖˙ ⊹ :
https://en.picmix.com/pic/10570289?uc=1
https://en.picmix.com/pic/10511689?uc=1
https://en.picmix.com/pic/11137305?uc=1

૮꒰˵• ﻌ •˵꒱ა 𝓫𝓮𝓪𝓾𝓽𝓲𝓯𝓾𝓵 𝓬𝓻𝓮𝓪𝓽𝓲𝓸𝓷 ! ⁎·°◌ˎˊ˗
ᦸᦸ ˖˙ ៹ › ⁵ ˢᵗᵃʳˢ ⋆⋆⋆⋆⋆ ᶠᵒʳ ʸᵒᵘ ‹ ◌°·
૮₍´˶• . • ⑅ ₎ა ᵃʳᶠ ₐᵣf! ᵃʳᶠ *ᵈᵒᵍᵍᵒ ˡᵒᵛᵉ ʸᵒᵘʳ ᶜʳᵉᵃᵗⁱᵒⁿ* ¸⑅.°⁎
Ꮺ۪ ⊹ ˑ . › ⁵ ˢᵗᵃʳˢ ⋆⋆⋆⋆

24/10/2023 18:04

PicMix (93)

ᶠˡʸ ᵐᵉ ᵗᵒ ᵗʰᵉ ᵐᵒᵒⁿ. - Ilmainen animoitu GIF
ʷᵉ ᵃʳᵉ ᵐᵃᵈⁿᵉˢˢ. - Ilmainen animoitu GIF
ᵇᵉˡⁱᵉᵛᵉ ⁱⁿ ᵐⁱʳᵃᶜˡᵉˢ. - Ilmainen animoitu GIF
ᵃ ᶠˡᵒʷᵉʳ ᵗʰᵃᵗ ᵇˡᵒᵒᵐˢ. - Ilmainen animoitu GIF
ᶜʰᵃʳᵐ ⁱˢ ᵃ ˢᵗʳᵉⁿᵍʰᵗ. - Ilmainen animoitu GIF
ʰᵘʳᵗ ᵐᵉ ʷⁱᵗʰ ᵗʰᵉ ᵗʳᵘᵗʰ. - Ilmainen animoitu GIF
ᵗʰᵉ ˢᵘⁿ ʰᵃˢ ˢᵉᵗ. - Ilmainen animoitu GIF
ⁱ'ᵐ ᵃ ᵇⁱᵗ ᵒᶠ ᵃ ʷⁱᵗᶜʰ. - Ilmainen animoitu GIF
ᵇᵉ ᵗʰᵉ ᶜʰᵃⁿᵍᵉ. - Ilmainen animoitu GIF
ᵖᵉʳᶠᵉᶜᵗˡʸ ⁱᵐᵖᵉʳᶠᵉᶜᵗ. - Ilmainen animoitu GIF
ᵃᵖᵖˡᵉ ᵒᶠ ᵐʸ ᵉʸᵉ. - Ilmainen animoitu GIF
ᵉᵃᵗ ᵈᵉˢˢᵉʳᵗ ᶠⁱʳˢᵗ. - Ilmainen animoitu GIF
ˡᵉᵗ ᵗʰᵉ ˢᵏʸ ᶠᵃˡˡ. - Ilmainen animoitu GIF
ᵘⁿᵗⁱˡ ᵗʰᵉ ʷᵒʳˡᵈ ᶜᵃᵛᵉˢ ⁱⁿ. - Ilmainen animoitu GIF
ᵐʸ ᵒⁿˡʸ ᵒⁿᵉ. - Ilmainen animoitu GIF
ᶠˡʸ ˡⁱᵏᵉ ᵃ ᵇᵘᵗᵗᵉʳᶠˡʸ. - Ilmainen animoitu GIF
ˡᵉᵗ'ˢ ᵍᵒ ᵗᵒ ᵗʰᵉ ᵇᵉᵃᶜʰ. - Ilmainen animoitu GIF
ᶠˡʸ ᵐᵉ ᵗᵒ ᵗʰᵉ ᵐᵒᵒⁿ. - Ilmainen animoitu GIF
ʸᵒᵘ'ʳᵉ ᵈʳᵒʷⁿⁱⁿᵍ ᵐᵉ. - Ilmainen animoitu GIF
ˢʰᵉ ⁱˢ ᵇᵉᵃᵘᵗⁱᶠᵘˡ. - Ilmainen animoitu GIF
ⁱ'ᵐ ᵃᵗ ʰᵒᵐᵉ. - Ilmainen animoitu GIF
ᶠᵃᵛ ᵃᵉˢᵗʰᵉᵗⁱᶜ ♥ - Ilmainen animoitu GIF
ˢⁱᵐᵒⁿ ˢᵃʸˢ. - Ilmainen animoitu GIF
ⁱ'ᵐ ᵃ ᵍʰᵒˢᵗ. - Ilmainen animoitu GIF
ᶠˡᵒʷᵉʳ ᵗʰᵃᵗ ᵇˡᵒᵒᵐˢ. - Ilmainen animoitu GIF
ᵈᵒ ʸᵒᵘ ʷᵒⁿᵈᵉʳ? - Ilmainen animoitu GIF
ᵒⁿᶜᵉ ᵘᵖᵒⁿ ᵃ ᵈʳᵉᵃᵐ. - Ilmainen animoitu GIF
ˢʰⁱⁿᵘⁿᵒᵍᵃ ᵉ⁻ʷᵃ. - Ilmainen animoitu GIF
ʷᵉ ᵈᵒⁿ'ᵗ ᵗᵃˡᵏ. - Ilmainen animoitu GIF
ˡᵒᵛᵉ ˡⁱᵏᵉ ᶠˡᵒʷᵉʳˢ. - Ilmainen animoitu GIF
ⁱ ᵃᵐ ᵃ ᶠʳᵉᵉ ˢᵖⁱʳⁱᵗ. - Ilmainen animoitu GIF
ᵐᵉᵐᵒʳⁱᵉˢ ˡᵃˢᵗ ᶠᵒʳᵉᵛᵉʳ. - Ilmainen animoitu GIF
ᵗʰᵉ ʷᵒʳˡᵈ ⁱˢ ᵐⁱⁿᵉ. - Ilmainen animoitu GIF
ᶠˡʸ ˡⁱᵏᵉ ᵃ ᵇᵘᵗᵗᵉʳᶠˡʸ. - Ilmainen animoitu GIF
𝐩𝐫𝐞𝐭𝐭𝐲 𝐢𝐧 𝐩𝐢𝐧𝐤. - Ilmainen animoitu GIF
ˡᵒᵛᵉ ˡⁱᵏᵉ ᵃ ʳᵒˢᵉ. - Ilmainen animoitu GIF

Stickers (107)

--- - Ilmainen animoitu GIF--- - Ilmainen animoitu GIF--- - Ilmainen animoitu GIF--- - Ilmainen animoitu GIF--- - Ilmainen animoitu GIF--- - Ilmainen animoitu GIF--- - Ilmainen animoitu GIF--- - Ilmainen animoitu GIF--- - Ilmainen animoitu GIF--- - Ilmainen animoitu GIF--- - Ilmainen animoitu GIF--- - Ilmainen animoitu GIF--- - Ilmainen animoitu GIF--- - Ilmainen animoitu GIF--- - Ilmainen animoitu GIF--- - Ilmainen animoitu GIF

Kommentit (15)

 - Ilmainen animoitu GIF
· 23 lokakuu 2023
🤍🍵💚 𝔾𝕆𝕆𝔻 𝔻𝔸𝕐 𝕨𝕚𝕤𝕙𝕖𝕤 𝕓𝕖𝕚𝕟𝕘 𝕤𝕖𝕟𝕥 𝕥𝕠 𝕪𝕠𝕦】 🫶My appreciation for your vote. (୨୧•͈ᴗ•͈)◞ᵗʱᵃᵑᵏઽ*♡.】 ❤️😊𝙃𝙖𝙫𝙚 𝙖 𝘽𝙚𝙖𝙪𝙩𝙞𝙛𝙪𝙡 𝙖𝙣𝙙 𝙃𝙖𝙥𝙥𝙮 𝙈𝙤𝙣𝙙𝙖𝙮.
*> 𝕄𝕒𝕣𝕚𝕜 𝕀𝕤𝕙𝕥𝕒𝕣 <* - Ilmainen animoitu GIF
· 31 maaliskuu 2023
Hello^^
I've you adding in my Friendship-List. :)

HAppy WEekend! ^-^

Krissy :)
Kisses For You - Ilmainen animoitu GIF
· 14 maaliskuu 2023
Hi,
Thank you so much for your, votes/rates.
Have a magical day! >:D< :x
Kisses For You - Ilmainen animoitu GIF
· 14 marraskuu 2022
Hi,
Thank you so much for your vote.
Have a wonderful new week! >:D< :x
Elsa - Ilmainen animoitu GIF
· 19 kesäkuu 2022
Hi! You were on Blingee, right? What was your nickname?
Pleasee we have to end covid - Ilmainen animoitu GIF
· 7 huhtikuu 2022
Thank you for your comment! I hope to make many more fate picmixes and yours are super awesome as well. :) :x
Kisses For You - Ilmainen animoitu GIF
· 23 maaliskuu 2022
Hello ,
Thank you for your vote.
Have a lovely day! >:D< :x
 - Ilmainen animoitu GIF
· 22 maaliskuu 2022
hi, thank you so much >:D<
◦◦◦ღ♥♡✿ Kidcore IGYS ✿♡♥ღ◦◦◦ - Ilmainen animoitu GIF
· 6 maaliskuu 2022
hi!!
Spread your wings and fly - Ilmainen animoitu GIF
· 1 maaliskuu 2022
Hi! Thanks for your votes and comments! >:D< I saw your comment. Laurencin is a character from a storyline behind Japanese fantasy band Sound Horizon from their album Roman. Small story called the Unseen Arm. And I agree. He is quite fine! :D

Kommentteja jatkettiin